Sportkoepel Groningen

30 juni 2017

Voorlopige Standpunten Sportkoepel

By

Het bestuur van de Sportkoepel heeft over allerhande thema’s waarover het met de gemeente onderhandelt, een standpunt bepaald. De standpunten zijn in een mailing aan verenigingen ter commentaar voorgelegd. Hieronder geven wij deze (voorlopige) standpunten weer:

–      BEGROTING: De Sportkoepel wil inzicht in de sportbegroting van de gemeente Groningen, zodat zij overzicht heeft van de wijze waarop de middelen worden ingezet. Dit om te zich een beeld te kunnen vormen of de middelen naar beoordeling van de Sportkoepel op een logische en verantwoorde manier worden besteed.

–      TARIFERING: De Sportkoepel verzet zich categorisch tegen tariefverhogingen. Er dient binnen de sportbegroting gezocht te worden naar andere oplossingen

–      EIGENDOMSVERHOUDINGEN: De Sportkoepel staat achter het principe dat accommodaties of in eigendom zijn van de gemeente en dat daar dan huur voor moet worden betaald, of dat de vereniging economisch eigenaar is via het recht van opstal en dus de eigenaarslasten door de vereniging moeten worden betaald. In gevallen waarin er onduidelijkheid bestaat over de eigendomssituatie, ligt de bewijslast bij de gemeente: zij zal op basis van documenten moeten kunnen aantonen juridisch en economisch eigenaar te zijn. Indien zij dit niet kan, heeft de vereniging de keuze om of huurder te worden of het recht van opstal te claimen.

–      LPF: De Sportkoepel streeft een gelijk speelveld tussen aanverwante verenigingen na. Het proces om te komen tot het gelijke speelveld mag er niet tot leiden dat verenigingen in financiële problemen komen. In dergelijke gevallen dient in overleg met de verenigingen tot een billijke regeling te worden gekomen, zonder dat het doel ‘gelijk speelveld’ in het gedrang komt.

–      VIP/MOP: De Sportkoepel in overleg met de gemeente komen tot een kader aan de hand waarvan investeringsbeslissingen binnen de sport kunnen worden getoetst. De Sportkoepel is van mening dat alle investeringsbeslissingen in overleg met belanghebbende verenigingen moeten worden genomen; voor andere investeringsbeslissingen dan klein onderhoud, dient advies te worden ingewonnen bij de desbetreffende sportbond. Er dient overwogen te worden de clubs jaarlijks te vragen investeringsvoorstellen in te dienen, mede teneinde objectiviteit in het beslissingssysteem in te brengen alsmede de investeringsbehoefte op iets langere termijn te kunnen vaststellen.

–      OPEN SPORTPARK: De Sportkoepel wil dat er voordat er beslissingen worden genomen over openstelling van sportparken onderzoek wordt gedaan naar ten 1e concurrentievervalsende effecten (leden moeten betalen om van het sportpark gebruik te maken; anderen zouden er zo op kunnen, ten 2e vandalisme en de kosten daarvan (verenigingen mogen onder geen enkele voorwaarde opdraaien voor de negatieve gevolgen van open sportparken), ten 3e de mogelijkheden voor permanent toezicht, ten 4e hygiëne-aspecten, drugsproblematiek, , etc.

–      BSLIM: De Sportkoepel staat positief ten opzichte van de uitgangspunten van Bslim, maar laat het eindoordeel ervan afhangen in hoeverre Bslim erin slaagt jeugdige deelnemers door te verwijzen naar reguliere sportverenigingen. 

–      HUIS VOOR DE SPORT: De Sportkoepel wil bemoeienis met het Programma van Eisen voor HvdS, daar waar het zaken betreft die de verenigingssport aangaan. De Sportkoepel maakt zich sterk voor handhaving van de Sporthopper. HvdS wordt kritisch gevolgd waar het ’t cursusaanbod betreft; dit dient te zijn afgestemd op de behoeften van de verenigingen. Inzet van HvdS bij Bslim mag niet ten koste gaan van verenigingsondersteuning. 

–      GEZAMENLIJK GEBRUIK ACCOMMODATIE MET SPORT050: Voor sporthallen en zwembaden geldt dat deze vaak door zowel SPORT050 als verenigingen gebruikt worden. Bij de toekenning van uren dienen verenigingen even veel mogelijkheden te krijgen als SPORT050. De verdeling dient in overleg plaats te vinden, waarbij SPORT050 niet standaard de eerste keus heeft.

–      VITALITEIT VERENIGINGEN: Naast een stevige en goede financiële basis voor de clubs, is van groot belang voor de vitaliteit van de clubs de aanpak van het steeds groter wordende vrijwilligersprobleem. O.a. verruiming van de faciliteiten om als vrijwilliger te gaan werken met behoud van uitkering(en een bonus) voor (oudere) langdurige werklozen is zeer gewenst.

–      SOCIALE DOMEIN: De Sportkoepel ziet het grote belang van verenigingen binnen het sociale domein. Zij stelt de gemeente voor WIJ-teams in dit verband nadrukkelijk contact te laten opnemen met sportverenigingen in de wijken. Verder dient de gemeente budgetten uit andere dan de sportbegroting in te zetten voor initiatieven van sportverenigingen binnen het sociale domein.

–      BREEDTESPORT TOPSPORT: Binnen de gemeente wordt terecht geld besteed aan talentontwikkeling. Er dient echter meer aandacht te komen voor de bedding van de talentontwikkeling binnen de reguliere sportclubs. In feite moet er een geïntegreerd beleid worden ontwikkeld en niet een zo sterk op het onderwijs afgesteld beleid als nu het geval is. Faciliteren in menskracht dient mede tot stand te worden gebracht bij clubs en niet alleen bij het onderwijs.

–      OVERIG: de Sportkoepel verzoekt de Gemeente nadrukkelijk tijdig in te spelen op maatschappelijk / sporttechnische ontwikkelingen en hier haar beleid op te baseren. Vertragingen op basis van alleen financiële overwegingen zijn ongewenst. Indien financiën een probleem vormen dienen andere oplossingen te worden gezocht.

 

 

Posted in: Geen categorie
8 maart 2017

Nieuwsbrief Sportkoepel

By

 

Bslim: kinderen laten bewegen!

 

Via de mail hebben wij met een Nieuwsbrief onze leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond een aantal onderwerpen, waaronder Bslim. Hieronder vindt u de link naar deze Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief Sportkoepel 1

 

Posted in: Geen categorie
14 november 2016

Kritische notitie van Sportkoepel over Mulier-rapport

By

 

 

 

Sporthal Beijum

Sporthal Beijum

Elke vier jaar laat de gemeente door het Mulier Instituut onderzoek doen naar de huidige capaciteit van de sportaccommodaties. Het Mulier-rapport is ondersteunend bij de beleidsafweging die de gemeente Groningen op korte termijn maakt aangaande (vervangings)investeringen in sportaccommodaties. Als Sportkoepel hebben wij een kritische notitie over het rapport opgesteld; deze is te downloaden voa de volgende link:

notitie-mulier-def

Posted in: Geen categorie
10 november 2016

Bijeenkomst met achterban

By

 

schermafbeelding-2016-11-09-om-13-45-04Op 27 september 2016 is er een geslaagde bijeenkomst met de achterban van de Sportkoepel geweest in de kantine van voetbalvereniging DIO Groningen op Kardinge. Er waren 23 verenigingen aanwezig en 8 vereniging hebben zich moeten afmelden. Voor het verslag, download de volgende link: verslag-bijeenkomst-achterban-27-09-2016

Posted in: Geen categorie
19 september 2016

Recente activiteiten Sportkoepel

By

kluiverboom-4

 

Het is een beetje stil geweest rond de Sportkoepel de afgelopen periode, maar wij hebben niet stilgezeten. Wij hebben de belangen van de Groninger amateurverenigingen zoveel mogelijk behartigd, zowel via onze contacten met de gemeente als bij het ondersteunen van particuliere initiatieven.

 

  1. De gemeente laat elke vier jaar door het Mulier-instituut een onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken rond accommodaties. Het gaat daarbij om een inventarisatie van de huidige situatie met als doel een voorspelling te doen over de behoefte op korte en op langere termijn. Twee leden van de Sportkoepel hebben zitting in de klankbordgroep.
  2. De gemeente neemt de feedback van de gebruikers van accommodaties al serieuzer. Ten eerste heeft de Sportkoepel in overleg met de marketeers van de WSR de huidige vorm van de gebruikersonderzoeken besproken en suggesties voor verbetering aangedragen. Ten tweede is er door de Sportkoepel aan in aanmerking komende verenigingen verzocht mee te doen aan klankbordgroep over accommodatiegebruik. Het betreft de verdere ontwikkeling van online verhuren van accommodaties en groepsgesprekken over het gebruik van gymnastiekzalen en dojo’s. Verschillende verenigingen participeren hierin.
  3. Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen is door de gemeenteraad aangenomen, inclusief de financiële paragraaf. Hiermee is de voorgenomen tariefverhoging van tafel, maar er spelen op dit gebied nog een paar zaken: de toekomstige financiering van de amateursport, inclusief investeringen en het LPF, gelijk speelveld op gebied van tarieven en te betalen kosten per accommodatietype. Werkgroep 0, met Jan Buitenhuis en Joop Top van de Sportkoepel, heeft daarover intensief overleg.
  4. Er ligt een concept huurovereenkomst voor buitensportaccommodaties, die ook kan dienen als model voor andere sportaccommodaties in de stad Groningen. Op verzoek van Jan Buitenhuis en Joop Top is bestuurders van sportverenigingen gevraagd zitting te nemen in een werkgroep om het concept tegenspreken en indien noodzakelijk te verbeteren. Bestuurders van allerlei sportverenigingen participeren in deze werkgroep.
  5. Er is een bijeenkomst geweest over veldverlichting tussen vertegenwoordigers van de WSR, van verenigingen die gebruik maken van veldverlichting en van een afvaardiging van de Sportkoepel. Het begon met een presentatie over het Project om de huidige veldverlichting op de sportparken te vervangen door LED -verlichting inclusief een pasjessysteem die de mogelijkheid biedt om de lampen te kunnen schakelen en te kunnen dimmen.

Vervolgens is er gediscussieerd over de voor- en eventuele nadelen van het systeem. Op basis van de inbreng van de aanwezige verenigingen en de Sportkoepel zal de gemeente met een uitgewerkt projectvoordtel richting de relevante verenigingen komen.

  1. Tijdens de eerste expertmeeting is er vanuit diverse verenigingen stevige kritiek uitgeoefend op Huis voor de Sport. In essentie kwam de kritiek erop neer dat HvdS veel te aanbod gericht is en het aanbod veel te weinig afstemt op wat verenigingen echt nodig hebben. HvdS wordt mede gefinancierd door de gemeente. De Sportkoepel is in overleg gewest met de gemeente over het functioneren van het HvdS, en samen met de gemeente in gesprek geweest met HvdS. De Sportkoepel heeft onlangs het initiatief genomen opnieuw met gemeente en HvdS te overleggen over hoe de dienstverlening van HvdS richting verenigingen kan worden verbeterd.
  2. Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Sportkoepel gesproken met Gerard Kemkers over het TopsportZorgcentrum. Afgesprokenis elkaar op de hoogte te houden en op termijn samen te kijken hoe we het TSZC nuttig kunnen gaan inzetten voor breedtesport. In de tussentijd zal de Sportkoepel zijn gedachten laten gaan over waar zij denkt dat de kansen liggen.
  3. Als Sportkoepel zijn we in overleg geweest met Patric Kampherbeek van de Verenigbare Club. Het gaat daarbij om het verbinden van sport en het sociale domein. De Verenigbare Club heeft als opdracht om het gesprek met het bestuur aan te gaan. Tijdens dit gesprek brengt Patric de vacatures voor vrijwilligerswerk van sportverenigingen in kaart. Verder worden de vacatures na dit gesprek onder gebracht bij Vrijwilligersbank Groningen. Met Link050 gaat hij zoek naar vrijwilligers binnen zijn netwerk. Wij hebben de verenigingen gemaild over wat zij van de Verenigbare Club kunnen verwachten.
  4. Fonds voor de Sport Kort gezegd biedt dienstverlening aan om extra financiële middelen aan te trekken ten behoeve van breedtesportverenigingen. Het lijkt ons als Sportkoepel een uitgelezen kans om de teruglopende financiële middelen van bijvoorbeeld sponsoren op te vangen. Daarom hebben wij samen met Fonds voor de Sport initiatieven ontwikkeld om de dienstverlening voor Groninger amateurverenigingen bereikbaar te maken.

Onze plannen daaromtrent presenteren wij op de bijeenkomst met de achterban op 27 september.

Posted in: Geen categorie
27 april 2016

Tariefstijging van tafel

By

Ruim anderhalf jaar geleden viel bij de sportverenigingen in de gemeente Groningen een brief in de bus met een aangekondigde tariefstijging. De Sportkoepel heeft in soms heftig maar constructief overleg met de gemeente gepoogd deze tariefstijging van tafel te krijgen. En dat is gelukt. Op een persconferentie op 13 april heeft wethouder Paul de Rook dit openbaar gemaakt.

De Sportkoepel is zeer tevreden over dit resultaat en ook over het overleg met de gemeente over ander thema’s (gelijk speelveld, opstalrecht, investeringen in sportlocaties, accommodatiebeheer, vitale vereniging, breedtesport in relatie tot topsport). Veel uit de inhoud van deze besprekingen, is terecht gekomen in het Meerjarenprogramma sport en bewegen van de gemeente.

Er valt nog genoeg te bereiken, maar deze eerste resultaten zijn bemoedigend.

Relevante documenten:

Bericht besturen tarieven

Persbericht tarieven

 

Posted in: Geen categorie
25 januari 2016

Stukken rondom expertmeeting

By

Deze pagina bevat een paar links naar stukken die we hebben opgesteld in de aanloop naar de expertmeeting van december 2015. Op aanvraag kun je ook de onderliggende stukken krijgen. Stuur daarvoor een mailtje naar contact@sportkoepelgroningen.nl.

De presentatie aan de expertcommissie van de raad vind je hier; en hier vind je de managementsamenvatting.

Posted in: Geen categorie, Nieuws
18 juni 2015

Sportkoepel druk in de weer met gemeente

By

De sportkoepel is begonnen met het uitwerken van vragen die de gemeente heeft gesteld rondom het Groninger sportbeleid. Even een tussenrapport.

Werkgroepen

In de afgelopen periode zijn we druk geweest met het formeren van werkgroepen. Deze werkgroepen, bestaande uit bestuurders van verenigingen en ambtenaren, zijn bezig met onderzoek naar bepaalde thema’s. Zie voor een weergave van de thema’s en de bezetting de bijlages. Het is natuurlijk voor ons als sportverenigingen een mooie kans om te zorgen dat het gemeente beleid nu echt rekening gaat houden met de breedtesport. Het is de bedoeling dat de adviezen eind september zo’n beetje klaar zijn.

Draagvlak

Wij vinden het super belangrijk dat we jullie goed meenemen in het hele verhaal, zodat we zeker weten dat de adviezen draagvlak hebben bij jullie. Dit proberen we te borgen door in eerste instantie jullie te hebben uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep of plaats te nemen in de klankbordgroep van een werkgroep. Natuurlijk heeft niet iedereen hier tijd voor, maar ook dan willen we graag je mening horen. Voor een aantal thema´s worden er ook enquetes opgesteld. We willen je vragen om deze in te vullen. Alvast dank daarvoor! Verder denken we nog na over de verdere communicatie, via de mail, een aparte meeting of de concepten rond sturen, het maakt ons niet uit, zolang het maar een gezamenlijk verhaal wordt.

Gesprek politiek

Dinsdag 2 juni is opnieuw gesproken met de voorbereidingscommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden met sport in hun portefeuille. Ook zij waren benieuwd naar de voortgang van de werkgroepen. Tevens is er gesproken over de expertmeeting van januari. Het beeld van de aanwezigen was, dat dit een geslaagde meeting was en daarom is besloten in het najaar opnieuw een expertmeeting te organiseren. Hierin zullen de resultaten van de werkgroepen centraal staan.

Mocht je nog vragen hebben of andere opmerkingen, voel je vrij om te reageren, graag zelfs! Dat kan telefonisch bij Bram Reudink, 06-46027896, of via het commentaarveld hieronder.

Posted in: Geen categorie
1 april 2015

Subsidiestelsel wordt vervangen door nieuw tariefstelsel

By

In de gesprekken tussen Sportkoepel en de gemeente en ook tijdens de Expertmeeting, is het huidige stelsel van tarieven en subsidies als een grote ergernis van de Groninger sportverenigingen genoemd. Het kost zowel verenigingen als WSR een hoop tijd, en leidt alleen tot heen en weer schuiven van geld.
De gemeente heeft onlangs gehoor gegeven aan de wens van de verenigingen om dit stelsel te vereenvoudigen en vanaf 1 augustus 2015 zal er alleen sprake zijn van huurtarieven. De omschakeling van subsidie naar nieuwe huurtarieven zal zo plaats vinden dat de verenigingen er geen financieel nadeel van ondervinden.
De officiële stukken van de gemeente kun je hier vinden.

Posted in: Geen categorie
8 maart 2015

Resultaten enquete

By

De Sportkoepel houdt zich sinds augustus 2014 bezig met het behartigen van belangen van de amateursportclubs in Groningen. De belangrijkste gesprekspartner voor de Sportkoepel is de gemeente Groningen, waarmee op verschillende niveaus overleg wordt gevoerd. Om te bepalen welke onderwerpen daarbij ter sprake moeten komen, heeft de Sportkoepel de afgelopen tijd een enquete afgenomen onder de Groninger sportverenigingen. Hier vind je de resultaten.

Posted in: Geen categorie