Sportkoepel Groningen

18 juni 2015

Sportkoepel druk in de weer met gemeente

By

De sportkoepel is begonnen met het uitwerken van vragen die de gemeente heeft gesteld rondom het Groninger sportbeleid. Even een tussenrapport.

Werkgroepen

In de afgelopen periode zijn we druk geweest met het formeren van werkgroepen. Deze werkgroepen, bestaande uit bestuurders van verenigingen en ambtenaren, zijn bezig met onderzoek naar bepaalde thema’s. Zie voor een weergave van de thema’s en de bezetting de bijlages. Het is natuurlijk voor ons als sportverenigingen een mooie kans om te zorgen dat het gemeente beleid nu echt rekening gaat houden met de breedtesport. Het is de bedoeling dat de adviezen eind september zo’n beetje klaar zijn.

Draagvlak

Wij vinden het super belangrijk dat we jullie goed meenemen in het hele verhaal, zodat we zeker weten dat de adviezen draagvlak hebben bij jullie. Dit proberen we te borgen door in eerste instantie jullie te hebben uitgenodigd om deel te nemen in de werkgroep of plaats te nemen in de klankbordgroep van een werkgroep. Natuurlijk heeft niet iedereen hier tijd voor, maar ook dan willen we graag je mening horen. Voor een aantal thema´s worden er ook enquetes opgesteld. We willen je vragen om deze in te vullen. Alvast dank daarvoor! Verder denken we nog na over de verdere communicatie, via de mail, een aparte meeting of de concepten rond sturen, het maakt ons niet uit, zolang het maar een gezamenlijk verhaal wordt.

Gesprek politiek

Dinsdag 2 juni is opnieuw gesproken met de voorbereidingscommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal raadsleden met sport in hun portefeuille. Ook zij waren benieuwd naar de voortgang van de werkgroepen. Tevens is er gesproken over de expertmeeting van januari. Het beeld van de aanwezigen was, dat dit een geslaagde meeting was en daarom is besloten in het najaar opnieuw een expertmeeting te organiseren. Hierin zullen de resultaten van de werkgroepen centraal staan.

Mocht je nog vragen hebben of andere opmerkingen, voel je vrij om te reageren, graag zelfs! Dat kan telefonisch bij Bram Reudink, 06-46027896, of via het commentaarveld hieronder.

Posted in: Geen categorie
28 februari 2015

Druk in gesprek met de gemeente

By

Afgelopen maand zijn we druk in gesprek geweest met de gemeente op verschillende niveaus. Hier even een samenvattend overzicht van de gesprekken die hebben plaatsgevonden:

Meeting ambtelijke top

Op 16 januari heeft de Sportkoepel een overleg gehad met de ambtelijke top. Tijdens dit overleg is de koers besproken voor het vervolgtraject. Concreet is een voorstel besproken waarin er werkgroepen geformeerd gaan worden op diverse beleidsterreinen. Deze werkgroepen zullen bestaan uit bestuurders van de sportverenigingen. Ook is afgesproken dat een definitieve keuze van de thema’s voor de werkgroepen zal plaatsen vinden na:

  • Expertmeeting;
  • Volgende meeting tussen ambtenaren en sportkoepel waarin sportbeleid en status besproken zullen worden.

Deze werkgroepen komen op de diverse terreinen met adviezen hoe het sportbeleid dient te worden aangepast. Het gespreksverslag vind je hier.

Brief aan college

Op 20 januari is deze brief door het college vastgesteld en naar de gemeenteraad gezonden. Zoals te lezen is wil het college de tarieven voor sportverenigingen in het seizoen 2015/2016 niet verhogen. Het subsidiëren van de huur voor gemeentelijke accommodaties stopt met ingang van het volgende seizoen; de gemeente werkt vanaf dan enkel nog met een huurtarief. Deze stelselwijziging wordt het komende seizoen voor de verenigingen op een kostenneutrale wijze doorgevoerd. Opnieuw een fantastisch resultaat waarmee we de ruimte hebben om tot een integraal en gedragen sportbeleid te komen.

Expertmeeting

Donderdag 22 januari heeft de Expertmeeting plaats gevonden op het stadhuis. Namens de diverse sportclusters is de lokale politiek bijgepraat over de stand van zaken binnen de sport.
De sprekers hadden allen een praatje van circa 10 minuten voorbereid. Hierin is aangegeven waar de uitdagingen liggen en welke toekomst zij zien vanuit hun cluster. Voor het samenstellen van de tekst zijn de sprekers geholpen door diverse bestuurders van aangesloten verenigingen. Hier vinden jullie wie er namens ons hebben gesproken.

Posted in: Geen categorie
13 november 2014

Raadsvergadering 12 november

Groningen Stad door Antoon Kuper
By

De slotsom van de raadsvergadering gisteren:

  • De tariefsverhoging voor 2015 tbv 160.000 is van de baan.
  • Alle andere maatregelen zijn niet aan de orde gekomen en blijven boven de markt blijven hangen.

Gisteren 12 november was de Raadsvergadering over de gemeentelijke begroting. Voor de sport zijn zowel door de coalitie als door de oppositie moties ingediend (zie bijlagen). De motie van de oppositie hield in dat de tarieven 2 jaar lang bevroren zouden worden om in de tussentijd de zaken met de verengingen goed te regelen. Deze motie is verworpen door de coalitiepartijen. Zij kwamen pas gisteren met een eigen motie die inhoudt dat de tariefsverhoging in 2015 van tafel is ten bedrage van 160.000 Euro om in overleg met de sport voor 1 maart 2015 met een structurele oplossing te komen. De jaarlijkse tariefsverhoging vanaf 1 januari 2016 tbv € 400.00,- structureel blijft dus boven de markt hangen en ook van de €230.000,- overschrijding op de subsidiebegroting zijn we nog niet af. Verder zijn ook de kosten van het legionella onderzoek van € 100.000 die volgens de plannen doorberekend worden aan de sportverenigingen nog een open punt.

Verder is er een motie aangenomen die verenigingen met extra taken opzadelt in het ’sociale domein’ zonder enige dekking of compensatie. Het komt er op neer dat we nog meer werk naar ons toe geschoven krijgen en dat we daarvoor in ruil misschien geen verhoging krijgen van tarieven! Dit is de invulling van de mooi klinkende term, de participatiemaatschappij. Een keiharde bezuinigingsmaatregel die nog meer vraagt van vrijwilligers. Persoonlijk heb ik er geen goed woord voor over. Ik vind het stuitend dat de (lokale) overheid op deze manier eigen verantwoordelijkheden probeert over te dragen op vrijwilligers die hun handen al vol hebben met het leveren van sport aan hun leden.

Al met al is het een zeer povere toezegging van partijen die zeggen dat ze sport een warm hart toedragen. De Sportkoepel is inmiddels uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan. Daarbij zullen wij spreken over de mogelijkheden die wij zien om de financiën op orde te krijgen. Het vertrekpunt van de Sportkoepel is dat de hele discussie omgedraaid moet worden en er juist geïnvesteerd moet worden in de sport. Tenslotte voeren de sportverenigingen gratis het sportbeleid uit van diezelfde gemeente die met mooie plannen en beleidsdoelen goede sier maakt.

Posted in: Nieuws
8 november 2014

Oog-TV

By

Ook OOG-TV heeft afgelopen week aandacht besteed aan onze strijd tegen de gemeentelijke plannen. Hierbij de filmpjes:

 

Posted in: Nieuws
6 november 2014

Positieve wending

By

Het heeft er alle schijn van dat de voorgestelde tariefsverhogingen en het schrappen van de subsidies van de baan is. De partijen gaven massaal terug aan de wethouder dat ze de voorstellen niet acceptabel vonden. Wethouder Ton Schroor heeft de raad vervolgens gevraagd met oplossingen te komen. Deze opdracht ligt nu vooral bij de coalitiepartijen. Volgende week op 12 november zal blijken of het hen gelukt is financiën te vinden. Schroor gaf zelf al een voorstel door de raad te attenderen op de 7,7 miljoen Euro die als meevaller is ingeboekt.

Zie hier ook een artikel in het DvhN

De komende week is het vooral zaak om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen. De koepel doet dit door in contact te blijven met de raadsleden van de diverse partijen.

Posted in: Nieuws
5 november 2014

Raadsvergaderingen

By

Vandaag staat in het teken van de raadsvergaderingen over de plannen en begroting van de gemeente. Vanmiddag is er namens de sportkoepel gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de bespreking van Onderwijs en Welzijn. Ook vanavond zal er nog ingesproken worden bij de vergadering over de financiële dekking van de plannen. Vanmiddag was er veel steun vanuit diverse partijen. Het is echter wel de vraag of de coalitiepartijen bereid zijn om wethouder Paul de Rook op pad te sturen met een nieuwe opdracht. De Rook zelf heeft de raad daar in ieder geval om verzocht.

 

Posted in: Nieuws
1 november 2014

Dagblad

By

Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag aandacht besteed aan onze noodkreet richting de gemeentelijke politiek middels een artikel op de voorpagina van de zaterdag editie. Ook heeft het dagblad een online artikel geplaatst, zie link.

DvhN 1 november

Posted in: Nieuws
28 oktober 2014

Doemscenario

By

Gisteren heeft er een overleg plaatsgevonden van de commissie, hierna te noemen Sportkoepel Groningen. Er zijn de afgelopen week een aantal stukken naar boven gekomen die voor de sport zeer alarmerend zijn. De 11% stijging mag dan van tafel zijn, maar dat komt vanaf 1 augustus 2015 dubbel en dwars terug.

De gemeentelijke plannen zijn:

  1. Fixatie subsidieplafond
    Het plafond van 850.000 Euro blijft (vooralsnog) gehandhaafd wat een tekort van 230.000 Euro betekent. Daar bovenop komt de helft van het tekort van dit jaar zijnde 115.000 Euro. Totaal beschikbare subsidiepot voor accommodatiehuur is volgend jaar dus 735.000 Euro. Dit is bij gelijkblijvend gebruik van zaal en veldhuur circa 25% te weinig. Consequentie als pot leeg is: verenigingen betalen netto tarief!
  1. Verhoging tarieven
    Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de dekkingsgraad van de gemeentelijke voorzieningen omhoog moet. Voor de sport betekent dit een stijging van 10% op zaalhuur en het schrappen van een aantal kortingen. Doordat er een hogere huurprijs betaald moet worden is de subsidiepot nog eerder leeg, waardoor verenigingen nog eerder het netto tarief zullen moeten gaan betalen. Voetbal vereniging Oranje Nassau heeft zelfs berekend dat haar lasten met 106% zullen stijgen!! Dit voorstel zal 5 november besproken worden in de raad en ligt 12 november ter besluitvorming voor.

Al met al een erg donker scenario, waarbij de sport te maken krijgt met een forse stijging van de accommodatielasten (ik schat circa 40%). Het kan bijna niet anders dan dat dit grote consequenties heeft voor de contributie die we onze leden in rekening moeten brengen.

De Sportkoepel is hier erg van geschrokken en heeft direct actie ondernomen. We hebben de media gezocht, gaan opnieuw inspreken op 5 november, sturen een brief naar de raad, benaderen raadsleden persoonlijk. Daarnaast zullen we veel ruchtbaarheid moeten geven aan deze kwestie en samen moeten optrekken om dit doemscenario af te wenden.

Posted in: Nieuws