Sportkoepel Groningen

28 februari 2015

Druk in gesprek met de gemeente

By

Afgelopen maand zijn we druk in gesprek geweest met de gemeente op verschillende niveaus. Hier even een samenvattend overzicht van de gesprekken die hebben plaatsgevonden:

Meeting ambtelijke top

Op 16 januari heeft de Sportkoepel een overleg gehad met de ambtelijke top. Tijdens dit overleg is de koers besproken voor het vervolgtraject. Concreet is een voorstel besproken waarin er werkgroepen geformeerd gaan worden op diverse beleidsterreinen. Deze werkgroepen zullen bestaan uit bestuurders van de sportverenigingen. Ook is afgesproken dat een definitieve keuze van de thema’s voor de werkgroepen zal plaatsen vinden na:

 • Expertmeeting;
 • Volgende meeting tussen ambtenaren en sportkoepel waarin sportbeleid en status besproken zullen worden.

Deze werkgroepen komen op de diverse terreinen met adviezen hoe het sportbeleid dient te worden aangepast. Het gespreksverslag vind je hier.

Brief aan college

Op 20 januari is deze brief door het college vastgesteld en naar de gemeenteraad gezonden. Zoals te lezen is wil het college de tarieven voor sportverenigingen in het seizoen 2015/2016 niet verhogen. Het subsidiëren van de huur voor gemeentelijke accommodaties stopt met ingang van het volgende seizoen; de gemeente werkt vanaf dan enkel nog met een huurtarief. Deze stelselwijziging wordt het komende seizoen voor de verenigingen op een kostenneutrale wijze doorgevoerd. Opnieuw een fantastisch resultaat waarmee we de ruimte hebben om tot een integraal en gedragen sportbeleid te komen.

Expertmeeting

Donderdag 22 januari heeft de Expertmeeting plaats gevonden op het stadhuis. Namens de diverse sportclusters is de lokale politiek bijgepraat over de stand van zaken binnen de sport.
De sprekers hadden allen een praatje van circa 10 minuten voorbereid. Hierin is aangegeven waar de uitdagingen liggen en welke toekomst zij zien vanuit hun cluster. Voor het samenstellen van de tekst zijn de sprekers geholpen door diverse bestuurders van aangesloten verenigingen. Hier vinden jullie wie er namens ons hebben gesproken.

Posted in: Geen categorie
23 november 2014

Overleg met de gemeente

Judge Hammer by ssalonso
By

Een afvaardiging van de Sportkoepel heeft afgelopen vrijdagmiddag een verkennend overleg gehad met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente over de toekomst van de breedtesport in Groningen, met nadruk de financiering ervan. Wij hebben jullie geïnformeerd over de stand van zaken na de raadsvergadering over de begroting (mail 14-11-2014). Het overleg is een uitvloeisel van moties die tijdens de raadsvergadering zijn aangenomen.
Dit stuurde dan ook direct de opdracht waarmee de ambtenaren het gesprek ingingen: het gesprek was niet bedoeld om alleen maar te praten over mogelijke oplossingen voor het subsidietekort, maar voor 1 februari 2015 moet er een aanzet zijn voor een structurele oplossing van dit tekort.

De inzet van de Sportkoepel is een andere. Als we praten over een beleid voor de breedtesport in Groningen, dan hebben we het over het volgende: waar staat de breedtesport over vijf jaar en hoe kan de gemeente die uitkomst faciliteren? Daarin past niet dat we ons nu al vastleggen op subsidiebedragen en mogelijke tariefstijgingen. Beslissingen daarover dienen onderdeel te zijn van het totale pakket aan maatregelen om een vitale breedteport in Groningen te realiseren. De koepel streeft eerder naar een verruiming van het sportbudget, dan dat er nu al kortingen op worden toegepast.
Wij begrijpen wel dat de wethouder van Sport wil voldoen aan het verzoek van de raad. Daarom stemmen wij in met het volgende voorstel: er komst een technische uitwerking voor de subsidiesystematiek (maar daar hangen wat ons betreft geen bedragen aan).
Vervolgens worden de andere onderwerpen geïnventariseerd waar de Sportkoepel en de gemeente met elkaar over van gedachte gaan wisselen. Dat zijn:

 • de overkoepelende sportvisie/het beleid
 • accommodaties
  • de eigendomssituatie van kantines en kleedkamers
  • meerjarige investeringsplannen en meerjarige onderhoudsplannen
  • toegankelijkheid sportaccommodaties
 • het vrijwilligersprobleem (bij nogal wat verenigingen blijkt het zeer moeilijk voldoende vrijwilligers te vinden voor structurele taken, zoals bestuursfuncties, commissiefuncties etc. Dit legt een bom onder een vitaal breedtesportbeleid. Hoe kan de gemeente de verenigingen hierin ondersteunen?
 • Betrokkenheid sport maatschappij (welke bijdrage kunnen sportverenigingen leveren aan het helpen realiseren van gemeentelijk beleid op ander beleidsterreinen dan sport –integratie, wijkbeleid, jeugdbeleid, healthy aging- en hoe kan de gemeente dat faciliteren?).

Ook is nog gesproken over:

 • Parkoverleg (De Sportkoepel vindt dat het technisch accommodatieoverleg doorgang moet vinden, afspraken over trainingsuren, etc. maar adviseert de verenigingen geen stappen te zetten die te maken hebben met privatisering, kortingen voor het overnemen van taken etc. Deze onderwerpen moeten een plaats krijgen in het gehele pakket van afspraken over beleid, eigendom, tarieven en subsidies).
 • Geld voor sportbeleid waarvan verenigingen geen of te weinig effecten zien

Het zal duidelijk zijn dat er met de ambtelijke werkgroep geen inhoudelijke afspraken kunnen worden gemaakt. De ideeën die tijdens dit overleg naar voren zijn gekomen, zullen worden voorgelegd aan de politiek, in het bijzonder de wethouder van sport.
De Koepel zal zich verder inhoudelijk voorbereiden op vervolggesprekken in januari. Daarvoor is het nodig u als verenigingsbesturen te raadplegen. Op welke wijze we dat gaan organiseren, verneemt u op korte termijn van ons.

Posted in: Nieuws
13 november 2014

Raadsvergadering 12 november

Groningen Stad door Antoon Kuper
By

De slotsom van de raadsvergadering gisteren:

 • De tariefsverhoging voor 2015 tbv 160.000 is van de baan.
 • Alle andere maatregelen zijn niet aan de orde gekomen en blijven boven de markt blijven hangen.

Gisteren 12 november was de Raadsvergadering over de gemeentelijke begroting. Voor de sport zijn zowel door de coalitie als door de oppositie moties ingediend (zie bijlagen). De motie van de oppositie hield in dat de tarieven 2 jaar lang bevroren zouden worden om in de tussentijd de zaken met de verengingen goed te regelen. Deze motie is verworpen door de coalitiepartijen. Zij kwamen pas gisteren met een eigen motie die inhoudt dat de tariefsverhoging in 2015 van tafel is ten bedrage van 160.000 Euro om in overleg met de sport voor 1 maart 2015 met een structurele oplossing te komen. De jaarlijkse tariefsverhoging vanaf 1 januari 2016 tbv € 400.00,- structureel blijft dus boven de markt hangen en ook van de €230.000,- overschrijding op de subsidiebegroting zijn we nog niet af. Verder zijn ook de kosten van het legionella onderzoek van € 100.000 die volgens de plannen doorberekend worden aan de sportverenigingen nog een open punt.

Verder is er een motie aangenomen die verenigingen met extra taken opzadelt in het ’sociale domein’ zonder enige dekking of compensatie. Het komt er op neer dat we nog meer werk naar ons toe geschoven krijgen en dat we daarvoor in ruil misschien geen verhoging krijgen van tarieven! Dit is de invulling van de mooi klinkende term, de participatiemaatschappij. Een keiharde bezuinigingsmaatregel die nog meer vraagt van vrijwilligers. Persoonlijk heb ik er geen goed woord voor over. Ik vind het stuitend dat de (lokale) overheid op deze manier eigen verantwoordelijkheden probeert over te dragen op vrijwilligers die hun handen al vol hebben met het leveren van sport aan hun leden.

Al met al is het een zeer povere toezegging van partijen die zeggen dat ze sport een warm hart toedragen. De Sportkoepel is inmiddels uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan. Daarbij zullen wij spreken over de mogelijkheden die wij zien om de financiën op orde te krijgen. Het vertrekpunt van de Sportkoepel is dat de hele discussie omgedraaid moet worden en er juist geïnvesteerd moet worden in de sport. Tenslotte voeren de sportverenigingen gratis het sportbeleid uit van diezelfde gemeente die met mooie plannen en beleidsdoelen goede sier maakt.

Posted in: Nieuws
8 november 2014

Oog-TV

By

Ook OOG-TV heeft afgelopen week aandacht besteed aan onze strijd tegen de gemeentelijke plannen. Hierbij de filmpjes:

 

Posted in: Nieuws
6 november 2014

Positieve wending

By

Het heeft er alle schijn van dat de voorgestelde tariefsverhogingen en het schrappen van de subsidies van de baan is. De partijen gaven massaal terug aan de wethouder dat ze de voorstellen niet acceptabel vonden. Wethouder Ton Schroor heeft de raad vervolgens gevraagd met oplossingen te komen. Deze opdracht ligt nu vooral bij de coalitiepartijen. Volgende week op 12 november zal blijken of het hen gelukt is financiën te vinden. Schroor gaf zelf al een voorstel door de raad te attenderen op de 7,7 miljoen Euro die als meevaller is ingeboekt.

Zie hier ook een artikel in het DvhN

De komende week is het vooral zaak om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen. De koepel doet dit door in contact te blijven met de raadsleden van de diverse partijen.

Posted in: Nieuws
5 november 2014

Raadsvergaderingen

By

Vandaag staat in het teken van de raadsvergaderingen over de plannen en begroting van de gemeente. Vanmiddag is er namens de sportkoepel gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de bespreking van Onderwijs en Welzijn. Ook vanavond zal er nog ingesproken worden bij de vergadering over de financiële dekking van de plannen. Vanmiddag was er veel steun vanuit diverse partijen. Het is echter wel de vraag of de coalitiepartijen bereid zijn om wethouder Paul de Rook op pad te sturen met een nieuwe opdracht. De Rook zelf heeft de raad daar in ieder geval om verzocht.

 

Posted in: Nieuws
1 november 2014

Dagblad

By

Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag aandacht besteed aan onze noodkreet richting de gemeentelijke politiek middels een artikel op de voorpagina van de zaterdag editie. Ook heeft het dagblad een online artikel geplaatst, zie link.

DvhN 1 november

Posted in: Nieuws
28 oktober 2014

Doemscenario

By

Gisteren heeft er een overleg plaatsgevonden van de commissie, hierna te noemen Sportkoepel Groningen. Er zijn de afgelopen week een aantal stukken naar boven gekomen die voor de sport zeer alarmerend zijn. De 11% stijging mag dan van tafel zijn, maar dat komt vanaf 1 augustus 2015 dubbel en dwars terug.

De gemeentelijke plannen zijn:

 1. Fixatie subsidieplafond
  Het plafond van 850.000 Euro blijft (vooralsnog) gehandhaafd wat een tekort van 230.000 Euro betekent. Daar bovenop komt de helft van het tekort van dit jaar zijnde 115.000 Euro. Totaal beschikbare subsidiepot voor accommodatiehuur is volgend jaar dus 735.000 Euro. Dit is bij gelijkblijvend gebruik van zaal en veldhuur circa 25% te weinig. Consequentie als pot leeg is: verenigingen betalen netto tarief!
 1. Verhoging tarieven
  Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de dekkingsgraad van de gemeentelijke voorzieningen omhoog moet. Voor de sport betekent dit een stijging van 10% op zaalhuur en het schrappen van een aantal kortingen. Doordat er een hogere huurprijs betaald moet worden is de subsidiepot nog eerder leeg, waardoor verenigingen nog eerder het netto tarief zullen moeten gaan betalen. Voetbal vereniging Oranje Nassau heeft zelfs berekend dat haar lasten met 106% zullen stijgen!! Dit voorstel zal 5 november besproken worden in de raad en ligt 12 november ter besluitvorming voor.

Al met al een erg donker scenario, waarbij de sport te maken krijgt met een forse stijging van de accommodatielasten (ik schat circa 40%). Het kan bijna niet anders dan dat dit grote consequenties heeft voor de contributie die we onze leden in rekening moeten brengen.

De Sportkoepel is hier erg van geschrokken en heeft direct actie ondernomen. We hebben de media gezocht, gaan opnieuw inspreken op 5 november, sturen een brief naar de raad, benaderen raadsleden persoonlijk. Daarnaast zullen we veel ruchtbaarheid moeten geven aan deze kwestie en samen moeten optrekken om dit doemscenario af te wenden.

Posted in: Nieuws