Sportkoepel Groningen

19 september 2016

Recente activiteiten Sportkoepel

By

kluiverboom-4

 

Het is een beetje stil geweest rond de Sportkoepel de afgelopen periode, maar wij hebben niet stilgezeten. Wij hebben de belangen van de Groninger amateurverenigingen zoveel mogelijk behartigd, zowel via onze contacten met de gemeente als bij het ondersteunen van particuliere initiatieven.

 

  1. De gemeente laat elke vier jaar door het Mulier-instituut een onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken rond accommodaties. Het gaat daarbij om een inventarisatie van de huidige situatie met als doel een voorspelling te doen over de behoefte op korte en op langere termijn. Twee leden van de Sportkoepel hebben zitting in de klankbordgroep.
  2. De gemeente neemt de feedback van de gebruikers van accommodaties al serieuzer. Ten eerste heeft de Sportkoepel in overleg met de marketeers van de WSR de huidige vorm van de gebruikersonderzoeken besproken en suggesties voor verbetering aangedragen. Ten tweede is er door de Sportkoepel aan in aanmerking komende verenigingen verzocht mee te doen aan klankbordgroep over accommodatiegebruik. Het betreft de verdere ontwikkeling van online verhuren van accommodaties en groepsgesprekken over het gebruik van gymnastiekzalen en dojo’s. Verschillende verenigingen participeren hierin.
  3. Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen is door de gemeenteraad aangenomen, inclusief de financiële paragraaf. Hiermee is de voorgenomen tariefverhoging van tafel, maar er spelen op dit gebied nog een paar zaken: de toekomstige financiering van de amateursport, inclusief investeringen en het LPF, gelijk speelveld op gebied van tarieven en te betalen kosten per accommodatietype. Werkgroep 0, met Jan Buitenhuis en Joop Top van de Sportkoepel, heeft daarover intensief overleg.
  4. Er ligt een concept huurovereenkomst voor buitensportaccommodaties, die ook kan dienen als model voor andere sportaccommodaties in de stad Groningen. Op verzoek van Jan Buitenhuis en Joop Top is bestuurders van sportverenigingen gevraagd zitting te nemen in een werkgroep om het concept tegenspreken en indien noodzakelijk te verbeteren. Bestuurders van allerlei sportverenigingen participeren in deze werkgroep.
  5. Er is een bijeenkomst geweest over veldverlichting tussen vertegenwoordigers van de WSR, van verenigingen die gebruik maken van veldverlichting en van een afvaardiging van de Sportkoepel. Het begon met een presentatie over het Project om de huidige veldverlichting op de sportparken te vervangen door LED -verlichting inclusief een pasjessysteem die de mogelijkheid biedt om de lampen te kunnen schakelen en te kunnen dimmen.

Vervolgens is er gediscussieerd over de voor- en eventuele nadelen van het systeem. Op basis van de inbreng van de aanwezige verenigingen en de Sportkoepel zal de gemeente met een uitgewerkt projectvoordtel richting de relevante verenigingen komen.

  1. Tijdens de eerste expertmeeting is er vanuit diverse verenigingen stevige kritiek uitgeoefend op Huis voor de Sport. In essentie kwam de kritiek erop neer dat HvdS veel te aanbod gericht is en het aanbod veel te weinig afstemt op wat verenigingen echt nodig hebben. HvdS wordt mede gefinancierd door de gemeente. De Sportkoepel is in overleg gewest met de gemeente over het functioneren van het HvdS, en samen met de gemeente in gesprek geweest met HvdS. De Sportkoepel heeft onlangs het initiatief genomen opnieuw met gemeente en HvdS te overleggen over hoe de dienstverlening van HvdS richting verenigingen kan worden verbeterd.
  2. Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Sportkoepel gesproken met Gerard Kemkers over het TopsportZorgcentrum. Afgesprokenis elkaar op de hoogte te houden en op termijn samen te kijken hoe we het TSZC nuttig kunnen gaan inzetten voor breedtesport. In de tussentijd zal de Sportkoepel zijn gedachten laten gaan over waar zij denkt dat de kansen liggen.
  3. Als Sportkoepel zijn we in overleg geweest met Patric Kampherbeek van de Verenigbare Club. Het gaat daarbij om het verbinden van sport en het sociale domein. De Verenigbare Club heeft als opdracht om het gesprek met het bestuur aan te gaan. Tijdens dit gesprek brengt Patric de vacatures voor vrijwilligerswerk van sportverenigingen in kaart. Verder worden de vacatures na dit gesprek onder gebracht bij Vrijwilligersbank Groningen. Met Link050 gaat hij zoek naar vrijwilligers binnen zijn netwerk. Wij hebben de verenigingen gemaild over wat zij van de Verenigbare Club kunnen verwachten.
  4. Fonds voor de Sport Kort gezegd biedt dienstverlening aan om extra financiële middelen aan te trekken ten behoeve van breedtesportverenigingen. Het lijkt ons als Sportkoepel een uitgelezen kans om de teruglopende financiële middelen van bijvoorbeeld sponsoren op te vangen. Daarom hebben wij samen met Fonds voor de Sport initiatieven ontwikkeld om de dienstverlening voor Groninger amateurverenigingen bereikbaar te maken.

Onze plannen daaromtrent presenteren wij op de bijeenkomst met de achterban op 27 september.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Posted in: Geen categorie