Sportkoepel Groningen

30 juni 2017

Voorlopige Standpunten Sportkoepel

By

Het bestuur van de Sportkoepel heeft over allerhande thema’s waarover het met de gemeente onderhandelt, een standpunt bepaald. De standpunten zijn in een mailing aan verenigingen ter commentaar voorgelegd. Hieronder geven wij deze (voorlopige) standpunten weer:

–      BEGROTING: De Sportkoepel wil inzicht in de sportbegroting van de gemeente Groningen, zodat zij overzicht heeft van de wijze waarop de middelen worden ingezet. Dit om te zich een beeld te kunnen vormen of de middelen naar beoordeling van de Sportkoepel op een logische en verantwoorde manier worden besteed.

–      TARIFERING: De Sportkoepel verzet zich categorisch tegen tariefverhogingen. Er dient binnen de sportbegroting gezocht te worden naar andere oplossingen

–      EIGENDOMSVERHOUDINGEN: De Sportkoepel staat achter het principe dat accommodaties of in eigendom zijn van de gemeente en dat daar dan huur voor moet worden betaald, of dat de vereniging economisch eigenaar is via het recht van opstal en dus de eigenaarslasten door de vereniging moeten worden betaald. In gevallen waarin er onduidelijkheid bestaat over de eigendomssituatie, ligt de bewijslast bij de gemeente: zij zal op basis van documenten moeten kunnen aantonen juridisch en economisch eigenaar te zijn. Indien zij dit niet kan, heeft de vereniging de keuze om of huurder te worden of het recht van opstal te claimen.

–      LPF: De Sportkoepel streeft een gelijk speelveld tussen aanverwante verenigingen na. Het proces om te komen tot het gelijke speelveld mag er niet tot leiden dat verenigingen in financiële problemen komen. In dergelijke gevallen dient in overleg met de verenigingen tot een billijke regeling te worden gekomen, zonder dat het doel ‘gelijk speelveld’ in het gedrang komt.

–      VIP/MOP: De Sportkoepel in overleg met de gemeente komen tot een kader aan de hand waarvan investeringsbeslissingen binnen de sport kunnen worden getoetst. De Sportkoepel is van mening dat alle investeringsbeslissingen in overleg met belanghebbende verenigingen moeten worden genomen; voor andere investeringsbeslissingen dan klein onderhoud, dient advies te worden ingewonnen bij de desbetreffende sportbond. Er dient overwogen te worden de clubs jaarlijks te vragen investeringsvoorstellen in te dienen, mede teneinde objectiviteit in het beslissingssysteem in te brengen alsmede de investeringsbehoefte op iets langere termijn te kunnen vaststellen.

–      OPEN SPORTPARK: De Sportkoepel wil dat er voordat er beslissingen worden genomen over openstelling van sportparken onderzoek wordt gedaan naar ten 1e concurrentievervalsende effecten (leden moeten betalen om van het sportpark gebruik te maken; anderen zouden er zo op kunnen, ten 2e vandalisme en de kosten daarvan (verenigingen mogen onder geen enkele voorwaarde opdraaien voor de negatieve gevolgen van open sportparken), ten 3e de mogelijkheden voor permanent toezicht, ten 4e hygiëne-aspecten, drugsproblematiek, , etc.

–      BSLIM: De Sportkoepel staat positief ten opzichte van de uitgangspunten van Bslim, maar laat het eindoordeel ervan afhangen in hoeverre Bslim erin slaagt jeugdige deelnemers door te verwijzen naar reguliere sportverenigingen. 

–      HUIS VOOR DE SPORT: De Sportkoepel wil bemoeienis met het Programma van Eisen voor HvdS, daar waar het zaken betreft die de verenigingssport aangaan. De Sportkoepel maakt zich sterk voor handhaving van de Sporthopper. HvdS wordt kritisch gevolgd waar het ’t cursusaanbod betreft; dit dient te zijn afgestemd op de behoeften van de verenigingen. Inzet van HvdS bij Bslim mag niet ten koste gaan van verenigingsondersteuning. 

–      GEZAMENLIJK GEBRUIK ACCOMMODATIE MET SPORT050: Voor sporthallen en zwembaden geldt dat deze vaak door zowel SPORT050 als verenigingen gebruikt worden. Bij de toekenning van uren dienen verenigingen even veel mogelijkheden te krijgen als SPORT050. De verdeling dient in overleg plaats te vinden, waarbij SPORT050 niet standaard de eerste keus heeft.

–      VITALITEIT VERENIGINGEN: Naast een stevige en goede financiële basis voor de clubs, is van groot belang voor de vitaliteit van de clubs de aanpak van het steeds groter wordende vrijwilligersprobleem. O.a. verruiming van de faciliteiten om als vrijwilliger te gaan werken met behoud van uitkering(en een bonus) voor (oudere) langdurige werklozen is zeer gewenst.

–      SOCIALE DOMEIN: De Sportkoepel ziet het grote belang van verenigingen binnen het sociale domein. Zij stelt de gemeente voor WIJ-teams in dit verband nadrukkelijk contact te laten opnemen met sportverenigingen in de wijken. Verder dient de gemeente budgetten uit andere dan de sportbegroting in te zetten voor initiatieven van sportverenigingen binnen het sociale domein.

–      BREEDTESPORT TOPSPORT: Binnen de gemeente wordt terecht geld besteed aan talentontwikkeling. Er dient echter meer aandacht te komen voor de bedding van de talentontwikkeling binnen de reguliere sportclubs. In feite moet er een geïntegreerd beleid worden ontwikkeld en niet een zo sterk op het onderwijs afgesteld beleid als nu het geval is. Faciliteren in menskracht dient mede tot stand te worden gebracht bij clubs en niet alleen bij het onderwijs.

–      OVERIG: de Sportkoepel verzoekt de Gemeente nadrukkelijk tijdig in te spelen op maatschappelijk / sporttechnische ontwikkelingen en hier haar beleid op te baseren. Vertragingen op basis van alleen financiële overwegingen zijn ongewenst. Indien financiën een probleem vormen dienen andere oplossingen te worden gezocht.

 

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Posted in: Geen categorie